MISSIE EN VISIE

MISSIE (wat SHS doet en waar staat SHS voor)

 • Het oprichten, organiseren en beheren van een duurzaam, kleinschalig, particulier wooninitiatief in Assen; een familiehuis voor maximaal zes mensen met een verstandelijke beperking.
 • Het doel is een liefdevol, veilig thuis te creëren door de bewoners op basis van gelijkwaardigheid de benodigde ondersteuning te bieden, te stimuleren en te begeleiden bij (activiteiten gericht op) ontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden, op innovatieve wijze. Bewoners zullen zoveel mogelijk deel uitmaken en (inter)actief deelnemen aan de maatschappij op zowel sociaal als cultureel gebied.
 • Een sfeer en cultuur creëren in huis waar de bewoners zich thuis en prettig voelen.
 • Er wordt op respectvolle, gelijkwaardige manier met elkaar omgegaan, waarbij empathie, humor en alertheid belangrijke kernwaarden zijn.
 • Daarnaast richten we ons bij de ontwikkeling van de bewoners op grenzen verleggen, ook buitenshuis.
 • SHS heeft als missie zes mensen met een verstandelijke beperking een liefdevol, veilig, innovatief ‘familiehuis’ te bieden waar zij op basis van gelijkwaardigheid en respect, met empathie, humor en alertheid begeleid worden, als basis voor hun welbevinden. Tevens zal er voortdurende aandacht zijn/ tevens zullen zij voortdurend/blijvend gestimuleerd worden in voor. hun ontwikkeling zowel persoonlijk als in relatie met medebewoners en de groep, als ook in hun deelname aan de maatschappij.

 

VISIE (hoe werken we aan onze missie)

Om de uitgangspunten voor de visie te benoemen, hebben we kernwaarden geformuleerd. Daarop is deze visie gebaseerd. Dit zijn:

 • Liefdevol en warmte, sfeer, humor
 • Veiligheid en alertheid
 • Gelijkwaardigheid en respect
 • Ontwikkelingsgericht en grenzen verleggen
 • Duurzaamheid

 

Liefdevol, warmte, sfeer, humor

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, broers en zussen hun hele leven kunnen doorbrengen tussen mensen met en zonder handicap. Wij zijn allemaal opgegroeid met de gedachte dat integratie van mensen met een handicap voor iedereen een meerwaarde biedt . Daarom vinden wij, de oprichters van het initiatief en de familieleden die het in de toekomst zullen overnemen, het niet alleen belangrijk, maar ook normaal dat  ons wooninitiatief uitgaat van zoveel mogelijk midden in de maatschappij staan.

 • We richten het (leven in) huis en de omgeving in, zoals wij ons eigen leven inrichten en zoals we dat voor al onze kinderen wensen. Zo normaal mogelijk. Belangrijk vinden we dat het er welkom, warm, sfeervol en gezellig is.
 • Ouders en familie blijven betrokken bij het leven en de zorg van hun kind/ broer/ zus.
 • Ouders, broers en zussen zullen een gezamenlijke inner circle en daarmee een sociaal netwerk voor de bewoners vormen als basis om ook anderen te ontmoeten en deel te nemen aan de maatschappij.
 • Liefdevol betekent ook dat we niet alleen keuzes maken die in het belang zijn van ons/onze kind/broer/zus maar ook voor het belang van de groep als totaal.

 

Veiligheid – veilig en geborgen

Veiligheid betekent dat de omgeving veilig moet zijn. Veiligheid betekent ook dat we zorgen voor mentale veiligheid, en geborgenheid. Bewoners hebben het gevoel dat ze veilig zijn en op hun gemak kunnen zijn. Het is belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn.

 • Bewoners hebben zoveel mogelijk regie in wonen en begeleiden, passend bij de bewoner, met behoud van veiligheid.
 • Voor bewoners is uitgewerkt hoe veiligheid op hun situatie van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur en regelmaat, maar kan ook een licht boven de deur zijn als iemand binnenkomt bij een dove bewoner.
 • Alertheid is zowel gericht op de algemene situatie als op de bewoners individueel; dit blijkt ook uit een liefdevolle benadering (door de begeleiding), er wordt niet alleen naar de bewoners gekeken, ze worden ook gezien.

 

Gelijkwaardigheid en respect

Bewoners, familieleden, begeleiding en bezoekers gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect.

 • Begeleiding, bezoekers en familie heeft liefde voor de doelgroep; is geïnteresseerd, belangstellend en benieuwd.
 • De Begeleiding, ook de basis ondersteuning bij persoonlijke verzorging, wordt geleverd door begeleiders die geïnteresseerd en betrokken zijn
 • Bewoners doen actief een bijdrage aan de inrichting van het huis en hun omgeving via inspraak en regie; ze zijn actief betrokken.
 • Het doel is om de bewoners zoveel mogelijk in contact te laten komen met anderen, met en zonder een handicap. Bewoners zullen zoveel mogelijk deel uitmaken en (inter)actief deelnemen aan de maatschappij op zowel sociaal als cultureel gebied.
 • Activiteiten die met de bewoners georganiseerd worden, gaan uit van proactieve deelname en participatie aan het stadsleven (bijvoorbeeld vrijwilliger worden bij het museum of bijdragen aan regionale festivals).

 

Ontwikkelingsgericht; Grenzen verleggen & avontuurlijkheid

Ons uitgangspunt voor ontwikkeling is dat bewoners trots zijn op zichzelf. We gaan er vanuit dat iedereen het recht heeft op leren en ontwikkeling. Of je nou wel of niet een handicap hebt, ieder mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Een identiteit die je persoonlijke ontwikkeling bepaalt en die je in staat stelt zelfredzaam te zijn in de maatschappij en je eigen wijze op deelname aan de samenleving vorm te geven. Met dit initiatief hopen we meer mensen mee te nemen in deze overtuiging en visie.

 • Er is ruimte voor ontwikkeling naar vermogen. Elke bewoner heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Ontwikkeling vindt plaats bijvoorbeeld door grenzen te verleggen en avonturen te beleven. Ook buitenshuis. We besteden veel aandacht aan gezondheid, kunst en cultuur, bewegen, muziek en aan meedoen met zowel het huishouden als het stadsleven . Zodat bewoners op hun eigen, unieke wijze leren omgaan met zichzelf, de ander en de maatschappij. De woning staat midden in de stad zodat het dichtbij veel reuring is.
 • De ondersteuning en begeleiding gaat uit van een voortdurende ontwikkelingsgerichte benadering. Het begeleidend team zal zo worden opgeleid dat ze ontwikkelingsgericht kunnen begeleiden en participatie en integratie stimuleren. Training zal deels op maat zijn. Basispunten bij de training zijn bejegening, alertheid en avontuurlijkheid. Het team bestaat uit zorgverleners, leerkrachten, studenten en anderen die maatschappelijk betrokken zijn.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt op twee verschillende manieren nagestreefd. We vinden het belangrijk dat het huis en het leven van de bewoners duurzaam is (milieuvriendelijk met oog voor ecologie en biodiversiteit), onder duurzaam verstaan we daarnaast  de soliditeit van dit wooninitiatief. Dat wil zeggen dat aandacht voor deze groep bewoners in de huidige vorm ook bij volgende generatie gewaarborgd is.

 • Het huis wordt een familiehuis waarbij drie generaties deelnemen aan het leven van de bewoners. Een familiehuis betekent ook leven in familieverband. Dit betekent o.a. dat familieleden en hun kinderen één keer per zes weken een weekend meemaken, meedoen en activiteiten organiseren.
 • Alle broers en zussen zijn actief betrokken bij het huis. Met de inzet en deelname van broers en zussen en hun kinderen wordt ook een ‘natuurlijke’ overgang van zorg/ begeleiding door ouders naar broers en zussen bewerkstelligd.

De basis van de  begeleiding is continuïteit. Dit betekent dat het aantal begeleiders zo is vastgesteld dat er stabiliteit, zichtbaarheid en langer contact mogelijk is. Daardoor bouwen ze een band op met de bewoners, weten ze wat er speelt en kunnen ze makkelijker op dingen inspringen.

Omdat het wooninitiatief gecombineerd wordt met de dagbesteding waarbij integratie en “zo normaal mogelijk” een hoofdrol speelt, vinden veel activiteiten plaats op reguliere locaties. Daarmee kunnen ook mensen buiten de eigen cirkel bereikt worden. De dagbesteding richt zich op dezelfde kernwaarden als het huis. Een voorbeeld van de dagbesteding is het project ‘integratie op locatie’, waarbij de bewoners meedraaien in een regulier bedrijf.