STICHTING OUDERINITIATIEF

SAMEN HEEL STERK

Stichting Ouderinitiatief ‘Samen Heel Sterk’ is ontstaan uit de wens van drie ouderparen een klein familiehuis op te richten voor maximaal 6 bewoners met een verstandelijke beperking, zodat hun kinderen Ellen, Elmer en Jack, en nog drie bewoners, een liefdevol, veilig, warm, innovatief, ontwikkelingsgericht, duurzaam thuis hebben waar zij samen kunnen wonen en leven, lief en leed delen en zich omringd weten door fijne begeleiding, familie en vrienden, zich gelukkig voelen en zich maximaal kunnen ontplooien.

Deze zes ouders kennen elkaar ruim 12 jaar bij de oprichting van dit initiatief en met de gezamenlijke ervaringen en inzichten en de gevormde dromen en idealen bouwen zij aan dit prachtige thuis. De fundamenten van dit thuis zijn gelegd door te praten, heel veel te praten, en te schrijven. Ervaringen uitwisselen en, soms vernieuwende, ideeën en idealen inbrengen en deze gezamenlijk vorm geven in de missie en de visies op diverse gebieden, dat was de basis. Heel mooi is tevens dat bijna vanaf het eerste uur ook de broers en zussen van de bewoners betrokken zijn en volop deelnemen in het ontwikkelen van het plan. Er wordt gewerkt met een zogenaamd buddy-systeem: de ouders hebben allen zitting in het bestuur, daarnaast hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester een buddy in de vorm van een van de andere kinderen, de broers en zussen van de bewoners, met als doel het op deze manier direct toekomstbestendig te maken. Uiteindelijk zijn zij de generatie die de ouders gaan opvolgen in de zorg voor hun broer of zus. Zo is het een gezamenlijk proces met een prachtig gezamenlijk doel: het welzijn van de kinderen/broers en zussen op de korte termijn en voortdurend in de toekomst. Bij het oprichten van de stichting is er een doelstelling geformuleerd en vastgelegd in de statuten.

DOEL 1

Het oprichten, organiseren en beheren van een kleinschalig particulier wooninitiatief, een familiehuis voor maximaal 6 mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is een liefdevol, veilig thuis te creëren door de bewoners op basis van gelijkwaardigheid de benodigde ondersteuning te bieden, te stimuleren en te begeleiden bij activiteiten gericht op ontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden, en hen deel uit te laten maken van de maatschappij op zowel sociaal als cultureel gebied.

DOEL 2

Een sfeer en cultuur creëren in huis waar de bewoners zich thuis en prettig voelen. Er wordt op respectvolle, gelijkwaardige manier met elkaar omgegaan, waarbij empathie, humor en alertheid belangrijke kernwaarden zijn.

DOEL 3

het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

JAARVERSLAG

De Stichting Samen Heel Sterk is nog heel jong want het is opgericht op 23-06-2021. De activiteiten die verband houden met het vinden en opstarten van ons “Familiehuis” zijn voortvarend opgepakt, maar het huis is nog niet gerealiseerd. Dat betekent ook dat onze eerste jaarverslag over het jaar 2021 zal worden opgesteld en door een externe accountant zal worden getoetst. Onze eerste jaarverslag zal daarom eerst in het voorjaar 2022 kunnen worden gepubliceerd op deze website.